Huishoudelijk reglement

Knollenfeest Luttenberg

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Manege de
Luttenberg, organisator van het Knollenfeest (te noemen de organisator) en de bezoekers van haar
pand en evenementen.

Bij het betreden van de locatie gelegen aan de Looweg 6A te Luttenberg ga
je akkoord met de volgende voorwaarden:
• Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen
risico.
• Stichting Manege De Luttenberg, de organisator van het Knollenfeest, kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
• Tijdens het Knollenfeest kunnen er foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages,
website, promotiedoeleinden e.d.. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het
festivalterrein geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze
doeleinden te gebruiken.
• De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang
weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
• Bezoekers zijn in het bezit van een geldig toegangsbewijs en zijn, wanneer een crew-lid er om vraagt,
verplicht zich te legitimeren bij toegang met een geldig ID-bewijs.
• Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich
hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.
• Roken is wettelijk NIET toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de
daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door
onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het
evenement.
• Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en
haar medewerkers. Ook in het geval van calamiteiten.
• Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele
foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, (alcoholhoudende) dranken,
voedsel, deodorant, parfum, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en
andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk,
drugs of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
• De organisatie voert een zerotolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt
aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de
bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein
te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van drugs en/of vermoedens / constatering van
dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
• Het is verboden tickets voor evenementen van de organisator aan derden door te verkopen, ter
verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken,
zonder voorafgaande toestemming van organisator.
• Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de
locatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.
• Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd
kunnen worden weggesleept.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit huishoudelijk reglement dan kunt u contact
opnemen via evenementen@stichtingmanegedeluttenberg.nl

Scroll naar boven